Rezultati Strukturne Poslovne Ankete (SPA), 2020

  • 30/11/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Rezultate Strukturne Poslovne Ankete za  2020. godinu.

Ova publikacija sa podacima koje pruža ima za cilj da prikaže neke od ekonomskih pokazatelja prema strukturi ekonomskih aktivnosti.

Prema rezultatima  ove publikacije, najveći broj preduzeća prema ekonomskim sektorima  pripada: Trgovini sa 16 614 preduzeća ili 41.5%; Aktivnosti vezani za ostale usluge 7 840  preduzeća ili 19.6%; Prerađivačka industrija (proizvodnja) 5 357 preduzeća ili 13.4%; Aktivnosti vezani za usluge smeštaja i ishrane sa 3 915 preduzeća ili 9.8%; Građevinarstvo 3 177 preduzeća ili 7.9%. Dok, ostale aktivnosti imaju manji procenat.

Dok, se u pogledu zaposlenosti  u ekonomskim sektorima koji su bili deo istraživanja, pokazalo da ukupan broj zaposlenih dostiže brojku od 191 021, od kojih sektor trgovine čini oko 70 867 zaposlenih ili 37.1%; Prerađivačka industrija (proizvodnja) ima 33 841 zaposlenih ili 17.7%; Građevinarstvo ima 21 705 zaposlenih ili 11.4%; Aktivnosti vezani za usluge smeštaja i ishrane ima 15 711 zaposlenih ili 8.2%; Aktivnosti vezani za ostale usluge 12 445  zaposlenih ili 6.5%. Dok, ostale aktivnosti imaju manji procenat.

Druga karakteristika, što vredi pomenuti, je i promet koji ostvaruju preduzeća, gde dominira: Trgovina sa udelom od 54.5%; Prerađivačka industrija (proizvodnja) sa 12.9%; Građevinarstvo sa 10.6%; Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 7.1%, Aktivnosti vezani za ostale usluge 5.2%, dok  ostali sektori ekonomskih aktivnosti imaju niži procenat prometa.  

Što se tiče pokazatelja prosečne mesečne zarade (bruto), ona se kreće  oko 400 Evra, u aktivnostima obuhvaćenim u ovoj anketi.

Za više informacija o Rezultatima Strukturne Poslovne Ankete 2020, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/strukturne-poslovne-ankete