Rezultati Strukturne Poslovne Ankete (SPA), 2018

  • 04/12/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Rezultate Strukturne Poslovne Ankete za referentnu 2018. godinu. Ovo publikacija pruža podatke kojima se namerava da se predstavljaju neki ekonomski pokazatelji prema strukturi ekonomskih aktivnosti.

Prema prikazanim rezultatima u ovoj publikaciji, prema ekonomskim aktivnostima većina poduzeća pripadaju:

Trgovini sa 16 143 preduzeća ili 45.4%; Poslovne usluge i druge usluge sa 5 250  preduzeća ili 14.8%; Prerađivačka industrija (proizvodnja) 4 930 preduzeća ili 13.9%; Delatnosti vezani za usluge smeštaja i ishrane sa 3 683 preduzeća ili 10.4%; Građevinarstvo sa 2 849, ili.8.0%; Transport i skladištenje sa 1 351 preduzeća ili 3.8%; Informacije i komunikacije  982 preduzeća ili 2.8% ;Vađenje ruda i kamena sa 161 preduzeća ili 0.5%;

 Snabdevanje vodom, kanalizacija,upravljanje otpacima i aktivnosti revitalizacije zemlje sa  126 preduzeća ili 0.4%, kao i Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom sa 65 preduzeća ili 0.2%.

Dok, što se tiče zapošljavanja u privrednim sektorima ukupan broj zaposlenih dostiže broj 177 852, od kojih: sektor trgovine čine oko  60 349 zaposlenih ili 33.9%; Prerađivačka industrija (proizvodnja) 27 125 zaposlenih ili 15.3%; Poslovne usluge 22 004 zaposlenih  ili 12.4%;  Građevinarstvo 20 533 zaposlenih ili 11.5%; Aktivnosti vezani za usluge smeštaja i ishrane sa 13 955 zaposlenih ili 7.8%; Informacije i komunikacije sa 10 603 zaposlenih ili 6.0%, dok ostali sektori imaju manje od 5% zaposlenih.

Druga karakteristika, što vredi pomenuti, je i promet ostvaren od strane preduzeća, gde dominira: trgovina sa udelom od 54.6%; Građevinarstvo  sa po 11.6%; Prerađivačka industrija (proizvodnja) sa 11.5, Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom 6.4%, Aktivnosti vezani za druge usluge 5.1% dok  ostali sektori ekonomskih aktivnosti imaju niži procenat prometa.  

Što se tiče pokazatelja bruto prosečne mesečne zarade, ona se kreće  oko 378 evra, u aktivnostima uključenim u ovoj anketi,

Za više informacija o Rezultatima Strukturne Poslovne Ankete 2018, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/strukturne-poslovne-ankete