Rezultati Strukturne Poslovne Ankete (SPA), 2017

  • 04/12/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Rezultate Strukturne Poslovne Ankete za referentnu 2017. godinu. Ovo publikacija pruža podatke kojima se namerava da se predstavljaju neki ekonomski pokazatelji prema strukturi ekonomskih aktivnosti.

Prema prikazanim rezultatima u ovoj publikaciji, prema ekonomskim aktivnostima većina poduzeća pripadaju:

Trgovini sa 16 393 preduzeća ili 46.9%; Poslovne usluge i druge usluge sa 4 943  preduzeća ili (14.2%); Prerađivačka industrija (proizvodnja) 4 770 preduzeća ili (13.7%); Delatnosti vezani za usluge smeštaja i ishrane sa 3 599 preduzeća ili (10.3%); Građevinarstvo sa 2 664 (7.6%); Transport i skladištenje sa 1 304 preduzeća ili (3.7%); Informacije i komunikacije  908 preduzeća ili (2.6%) ;Vađenje ruda i kamena sa 154 preduzeća ili (0.4%);

 Snabdevanje vodom, kanalizacija,upravljanje otpacima i aktivnosti revitalizacije zemlje sa  132 preduzeća ili (0.4%) kao i Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom sa 55 preduzeća ili (0.2%).

Dok što se tiče zapošljavanja u privrednim sektorima koji su bili deo ankete, ukupan broj zaposlenih dostiže broj 167 095, od kojih: sektor trgovine čine oko  57 862 zaposlenih ili (34.6%); Prerađivačka industrija (proizvodnja) 26 095 zaposlenih ili (15,6%); Poslovne usluge 19 859 zaposlenih  ili (11.9%);  Građevinarstvo 18 206 zaposlenih ili (10.9%); Delatnosti vezani za usluge smeštaja i ishrane sa 12 773 zaposlenih ili (7.6%); Informacije i komunikacije sa 9 597 zaposlenih ili (5.7%) dok ostali sektori imaju manje od 5% zaposlenih.

Druga karakteristika, što vredi pomenuti, je i promet ostvaren od strane preduzeća, gde dominira: trgovina sa udelom od 55.6%; prerađivačka industrija (proizvodnja) i Građevinarstvo  sa po 11.0%; Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom 7.2%, dok  ostali sektori ekonomskih aktivnosti imaju niži procenat prometa.  

Dok što se tiče pokazatelja prosečne mesečne plate  ona se kreće  oko 359 evra, u aktivnostima uključenim u ovoj anketi,

Za više informacija o Rezultatima Strukturne Poslovne Ankete 2017, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/strukturne-poslovne-ankete