Rezultati Strukturne Poslovne Ankete (SPA), 2016

  • 05/12/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Rezultate Strukturne Poslovne Ankete za 2016. godinu. Ovo publikacija pruža podatke kojima se namerava da se predstavljaju neki ekonomski pokazatelji prema strukturi privrednih aktivnosti.

Prema prikazanim rezultatima u ovoj publikaciji, prema ekonomskim aktivnostima većina poduzeća pripadaju: Trgovini sa 16 577 preduzeća ili 47.7%; Poslovne usluge i druge usluge sa 4708 preduzeća ili 13.6%; Prerađivačka industrija (proizvodnja) 4674 preduzeća ili 13.5%; Delatnosti vezani za usluge smeštaja i ishrane sa 3 621 preduzeća ili 10.4%; Građevinarstvo sa 2 628 preduzeća ili 7.6%; Transport i skladištenje sa 1 291 preduzeća ili 3.7%; Informacije i komunikacije  849 preduzeća ili 2.4%;Vađenje ruda i kamena i snabdevanje vodom, kanalizacija,upravljanje otpacima i aktivnosti revitalizacije zemlje sa  162 preduzeća ili 0.5% kao i Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom sa 44 preduzeća ili 0.1%.

Dok što se tiče zapošljavanja u privrednim sektorima koji su bili deo ankete, ukupan broj zaposlenih dostiže broj 156 504, od kojih: sektor trgovine čine oko  54 609 zaposlenih ili 34.9%; Prerađivačka industrija (proizvodnja) 24 457 zaposlenih ili 15,6%; Poslovne usluge 18 398 zaposlenih  ili 11.8%;  Građevinarstvo 16 687 zaposlenih ili 10.7%; Delatnosti vezani za usluge smeštaja i ishrane sa 11 895 zaposlenih ili 7.6%; Informacije i komunikacije sa 8 714 zaposlenih ili 5.6%; Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom sa 7 770 zaposlenih ili 5.0%, dok ostali sektori imaju manje od 5% zaposlenih.

Druga karakteristika, što vredi pomenuti, je i promet ostvaren od strane preduzeća, gde dominira: trgovina sa udelom od 57.5%; prerađivačka industrija (proizvodnja) 11.9%; Građevinarstvo 10.5%, dok ostali sektori ekonomskih aktivnosti imaju niži procenat prometa.  Dok što se tiče pokazatelja prosečne mesečne plate  ona se kreće  oko 359 evra, u aktivnostima uključenim u anketi, 

Za više informacija o Rezultatima Strukturne Poslovne Ankete 2016, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/strukturne-poslovne-istrazivanje