Rezultati Strukturne Poslovne Ankete o Preduzećima, 2019

  • 01/12/2020

Rezultati Strukturne Poslovne Ankete o Preduzećima, 2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK)  objavila je rezultate Strukturne Poslovne Ankete za referentnu 2019.godinu.

Ova publikacija sa podacima koje pruža ima za cilj da predstavi neke  ekonomske pokazatelje prema strukturi ekonomskih aktivnosti.

Prema rezultatima ove publikacije, najveći broj preduzeća prema ekonomskim sektorima pripada: Trgovini sa 14 036 preduzeća ili (39.8%); Poslovne usluge i druge usluge sa 6 105 preduzeća ili 17.3%; Prerađivačka industrija (proizvodnja) 5 027 preduzeća ili 14.3%; Delatnosti vezani za usluge smeštaja i ishrane sa 3 979 preduzeća ili 11.3%; Građevinarstvo sa 3 318, ili 9.4%; Informacije i komunikacije 1249 preduzeća ili 3.5%; Transport i skladištenje sa 1 165 preduzeća ili 338%; Vađenje ruda i kamena sa 194 preduzeća ili 0.6%; Snabdevanje vodom, kanalizacija,upravljanje otpacima i aktivnosti revitalizacije zemlje sa 123 preduzeća ili 0.3% i Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom sa 73 preduzeća ili 0.2%.

Dok, što se tiče zapošljavanja u privrednim sektorima ukupan broj zaposlenih dostiže broj 186 316, od kojih: sektor trgovine čine oko 67 968 zaposlenih ili 36.5%; Prerađivačka industrija (proizvodnja) 30 425 zaposlenih ili 16.3%; Građevinarstvo 19 821 zaposlenih ili (10.6%); Poslovne usluge 16 918 zaposlenih ili 9.1%; Aktivnosti vezani za usluge smeštaja i ishrane sa 16 551 zaposlenih ili 8.9%; Informacije i komunikacije sa 11 243 zaposlenih ili 6.0% dok ostali sektori imaju manje od 5% zaposlenih.

Druga karakteristika, što vredi pomenuti, je i promet ostvaren od strane preduzeća, gde dominira: trgovina sa udelom od 54.3%; Prerađivačka industrija (proizvodnja) sa 12.6%; Građevinarstvo sa po 10.0%;  Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom 6.6%, Aktivnosti vezani za druge usluge 5.2% dok ostali sektori ekonomskih aktivnosti imaju niži procenat prometa.

Što se tiče pokazatelja bruto prosečne mesečne zarade, ona se kreće oko 370 evra, u aktivnostima uključenim u ovoj anketi.