Rezultati Potrošačkog Siromaštva u Republici Kosovo u periodu 2012-2017

  • 26/06/2019

Rezultatet e Varfërisë në Konsum në Republikën e Kosovës në periudhën 2012-2017

Svetska Banka je u saradnji sa Agencijom za Statistiku Kosova (ASK) objavila "Rezultate potrošačkog Siromaštva  u Republici Kosovo u periodu 2012-2017". Ovaj izveštaj predstavlja ažuriranu procenu siromaštva na Kosovu koja je objavljena u aprilu 2017. Procena siromaštva na Kosovu zasniva se na rezultatima iz Anketa o Budžetu Domaćinstava 2012-2017.

Ova publikacija pruža podatke o apsolutnom siromaštvu na Kosovu u periodu 2012-2017, gde  potrošnja je korišćena  kao mera blagostanja ili individualnog bogatstva. U ovom  izveštaju su korišćene dve linije siromaštva, jedna granica koja se smatra adekvatnom za zadovoljavanje osnovnih potreba i donja granica ekstremnog siromaštva.

Na osnovu ABD za 2017. godinu, procenjuje se da 18.0% stanovništva Kosova živi ispod linije siromaštva, sa 5.1% stanovništva koja živi ispod linije ekstremnog siromaštva.

Upoređujući podatke tokom godina, može se primetiti da je stopa siromaštva opala za oko 5.9 postotnih bodova u razdoblju od 2012. do 2013. godine, povećana je za 3.7 postotnih bodova u razdoblju od 2013. do 2014. godine, ponovo je opala za 3.9 postotnih bodova od 2014. do 2015. godine, a opala je  samo za 0.8 postotnih bodova između 2015. i 2016. godine i ponovo se povećala za 1.2 postotnih bodova između 2016. i 2017. godine. Stope siromaštva i ekstremnog siromaštva sistematski su veće u ruralnim područjima .

Đini koeficijent pokazuju da je nejednakost na Kosovu opala od 2012 do 2013. godini, da se ona povećala od 2013. do 2014. godine, a zatim se ponovo opala  u 2015. i 2016. godini. Međutim, 2017. godine trend se vratio, a ukupna nejednakost se povećala. To znači da se tokom čitavog perioda 2012-2017. godine nejednakost samo blago smanjena.Važno je napomenuti da je tokom šestogodišnjeg perioda nejednakost u urbanim područjima bila veća nego u ruralnim područjima. Neka smanjenja nejednakosti su uočena u ruralnim područjima, ali to je kompenzirano povećanjem nejednakosti u urbanim područjima.

Najveća stopa siromaštva je uočena među domaćinstvima sa sedam i više članova, osim za 2015. i 2016. godinu, u kojima su stope siromaštva bile veće među porodicama sastavljenim od pet članova. Naprotiv, stope siromaštva bile su niže među domaćinstvima koja su bila sastavljena od tri ili manje članova

Najniža stopa siromaštva zabeležena je među domaćinstvima koja prvenstveno zavise od plata u javnom sektoru, novčanih doznaka iz inostranstva, drugih poslovanja domaćinstva i poljoprivrede. S druge strane, najveća stopa siromaštva je zabeležena među domaćinstvima čiji je glavni izvor prihoda socijalna pomoć. Iako je većina siromašnih koncentrisana u domaćinstvima čiji je glavni izvor prihoda prihod od privatnog sektora (34.7%), oko 11.8% siromašnih prijavilo je prihode od socijalne pomoći kao glavni izvor prihoda domaćinstva.

Za više informacija o publikaciji: "Rezultati Potrošačkog Siromaštva u Republici Kosovo u periodu 2012-2017", možete posetiti http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/add-news/statistika-siromastva-2012-2017