Rezultati “Ankete Radne Snage (ARS) na Kosovu”, K3 2016

  • 25/01/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) kroz ovo obaveštenje pruža korisnicima zvaničnih statistika, glavne rezultate Ankete Radne Snage (ARS) za prvi treći (K3) 2016. godine.

Anketa je obuhvatila 578 popisnih krugova u celoj teritoriji zemlje, gde su anketirani 3 798 domaćinstava, koja su izabrana metodom slučajnog uzorkovanja iz okvira Popisa Stanovništva, Domaćinstava i Stanova 2011.godine. Odabrana domaćinstava za anketiranje, osim glavne ankete su ponovo anketirane tri puta , prema referentnom periodu.

Ova publikacija sadrži detaljne podatke o zaposlenosti i nezaposlenosti prema starosti, polovima, radnom statusu, ekonomskim aktivnostima, zanimanju i druga slična pitanja u vezi tržište rada.

Prema rezultatima dobijenim iz  ove publikacije dve trećine stanovništva na Kosovu su  radno sposobno, gde u radno sposobno stanovništvo su uključeni lica starosti 15-64 godina.

U okviru radno sposobnog stanovništva, stopa učešća u radnoj snazi je 40.2%.

Stopa zaposlenosti u Anketi Radne Snage (ARS) za treći kvartal (K3) 2016.godine  je 29.2%. Zaposlenost je veći kod muškaraca (44.9%); dok  zaposlenost kod žena je 13.1%.

Žene su zaposlene uglavnom u sektorima obrazovanja, trgovine i zdravstvene zaštite, sa oko 51% od njih, dok muškarci uglavnom su zaposleni u sektorima proizvodnje, trgovine i građevinarstva, sa oko 44.6%.

Ekonomski sektori sa najvećom stopom zaposlenosti, i dalje su: Trgovina sa 14.3%; Građevinarstvo sa 12.8%; Proizvodnja sa 12.7% i Obrazovanje sa 10.4%.  Dok ostali sektori učestvuju sa manjom stopom zaposlenosti.

Što se tiče zaposlenima sa radnim ugovorom, 30.1% zaposlenih imaju stalni radni ugovor u njihov glavni posao, dok 69.9% imaju privremenih radnih ugovora.

Prema rezultatima Ankete Radne Snage, u K3 2016. godine stopa nezaposlenosti iznosila je 27.5%. Nezaposlenost je izraženija kod žena 32.3%, u odnosu na muškarce, kod kojih  je 26.0%. Izraženija stopa nezaposlenosti je kod starosnih grupa 15-24 godina sa procentom od 52.7%.

Prema rezultatima ARS-a, u K3 2016. godine stopa neaktivne radne snage je prilično visoka, 59.8%, s posebnim naglaskom kod žena sa 80.7%, u odnosu na muškarce, 39.4%.

Metodologija i standardi koji su primenjeni od strane ASK-a za sprovođenje ARS-a, K3 2016.godine  su usklađene sa  preporukama Eurostata.. Ovi podaci se  smatraju preliminarni podaci ARS-a za treći kvartal 2016.godine.

Ovom prilikom ASK se zahvaljuje svim učesnicima i  akterima  koji su doprineli u realizaciji ARS-a za K3 2016.godine.

U isto vreme, obaveštava sve korisnike zvaničnih statistika da ASK u okviru sa budžetskim mogućnostima, neprekidno ulaže napore za izgradnju kapaciteta za objavljivanje održivih  i kvalitativnih statistika.

Za više informacija o publikaciji "Anketa Radne Snage (ARS) na Kosovu" za K3 2016. godine posetite:http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/trziste-rada

Pristup detaljnim podacima preko platforme ASKDATA: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sr/askdata/askdata__Labour%20market/?rxid=7f9c6f80-9c71-4b45-b0e6-821bdda1838c