Rezultati “Ankete Radne Snage (ARS) na Kosovu” K2 2016

  • 25/11/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) kroz ovo obaveštenje pruža korisnicima zvaničnih statistika, glavne rezultate Ankete Radne Snage (ARS) za drugii kvartal (K2) 2016. godine.

Anketa je obuhvatila 591 popisnih krugova u celoj teritoriji zemlje, gde su anketirani 3 702 domaćinstava, koja su izabrana metodom slučajnog uzorkovanja iz okvira Popisa Stanovništva, Domaćinstava i Stanova 2011.godine. Odabrana domaćinstava za anketiranje, osim glavne ankete su ponovo anketirane tri puta , prema referentnom periodu.

Ova publikacija sadrži detaljne podatke o zaposlenosti i nezaposlenosti prema starosti, polovima, radnom statusu, ekonomskim aktivnostima, zanimanju i druga slična pitanja u vezi tržište rada.

Prema rezultatima dobijenim iz ove publikacije dve trećine stanovništva na Kosovu su radno sposobno, gde u radno sposobno stanovništvo su uključeni lica starosti 15-64 godina. 

U okviru radno sposobnog stanovništva, stopa učešća u radnoj snazi je 37.8%.

Stopa zaposlenosti u Anketi Radne Snage (ARS) za drugi kvartal (K2) 2016.godine je 27.9%. Zaposlenost je veći kod muškaraca, 42.9%; dok zaposlenost kod žena je 12.6%. Žene su zaposlene uglavnom u sektorima obrazovanja, trgovine i zdravstvene zaštite, sa oko 52% od njih, dok muškarci uglavnom su zaposleni u ektorima proizvodnje, građevinarstva i trgovine sa oko 45%.

Ekonomski sektori sa najvećom stopom zaposlenosti, i dalje su: Trgovina sa 15.0%; Proizvodnja sa 13.7%; Građevinarstvo sa 1.6% i Obrazovanje sa 10.6%. Dok ostali sektori učestvuju sa manjom stopom zaposlenosti.
 
Što se tiče zaposlenim sa radnim ugovorom, 28.6% zaposlenih imaju stalni radni ugovor u njihov glavni posao, dok 71.4% imaju privremenih radnih ugovora.

Prema rezultatima Ankete Radne Snage, u K2 2016. godine stopa nezaposlenosti iznosila je 26.2%. Nezaposlenost je izraženija kod žena 30.3%, u odnosu na muškarce, kod kojih je 25.0%. Izraženija stopa nezaposlenosti je kod starosnih grupa 15-24 godina sa procentom od 51.0%.

Prema rezultatima ARS-a, u K2 2016. godine stopa neaktivne radne snage je prilično visoka, 62.2%, s posebnim naglaskom kod žena sa 81.9%, u odnosu na muškarce, 42.9%.

Metodologija i standardi koji su primenjeni od strane ASK-a za sprovođenje ARS-a, K2 2016.godine su usklađene sa preporukama Eurostata. Ovi podaci se smatraju kao preliminarni podaci ARS-a za drugi kvartal 2016. godine.  

ASK objavljuje kvartalne podatke ARS-a po prvi put, i ovo je jedini razlog za istovremeno objavljivanje podataka za K1 i K2 ARS-a 2016.godine. 

Ovom prilikom ASK se zahvaljuje učesnicima i drugim akterima, a posebno se zahvaljuje njegovom osoblju za sporovđenje ARS-a za K2 2016.godine.

U isti vreme obaveštava sve korisnike zvaničnih statistika da ASK, u okviru budžeta, neprekidno ulaže napore za izgradnju kapaciteta za objavljivanje održivih i kvalitativnijih statistika.


Za više informacija o publikaciji "Anketa Radne Snage (ARS) na Kosovu" za K2 2016. godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/socijalne/trziste-rada