Rezultati “Ankete Radne Snage (ARS) na Kosovu”, K1 2016

  • 25/11/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) kroz ovo obaveštenje pruža korisnicima zvaničnih statistika, glavne rezultate Ankete Radne Snage (ARS) za prvi kvartal (K1) 2016. godine.

Anketa je obuhvatila 591 popisnih krugova u celoj teritoriji zemlje, gde su anketirani 3 702 domaćinstava, koja su izabrana metodom slučajnog uzorkovanja iz okvira Popisa Stanovništva, Domaćinstava i Stanova 2011.godine. Odabrana domaćinstava za anketiranje, osim glavne ankete su ponovo anketirane tri puta, prema referentnom periodu.

Ova publikacija sadrži detaljne podatke o zaposlenosti i nezaposlenosti prema starosti, polovima, radnom statusu, ekonomskim aktivnostima, zanimanju i druga slična pitanja u vezi tržište rada. 

Prema rezultatima dobijenim iz ove publikacije dve trećine stanovništva na Kosovu su radno sposobno, gde u radno sposobno stanovništvo su uključeni lica starosti 15-64 godina.

U okviru radno sposobnog stanovništva, stopa učešća u radnoj snazi je 35.2%.

Stopa zaposlenosti u Anketi Radne Snage (ARS) za prvi kvartal (K1) 2016.godine je 25.5%. Zaposlenost je veći kod muškaraca, 38.6%; dok zaposlenost kod žena je 12.2%. Žene su zaposlene uglavnom u sektorima obrazovanja, trgovine i zdravstvene zaštite, sa oko 51% od njih, dok muškarci uglavnom su zaposleni u sektorima proizvodnje, trgovine i građevinarstva, sa oko 44%.

Ekonomski sektori sa najvećom stopom zaposlenosti, i dalje su: Trgovina sa 16.2%; Proizvodnja sa 13.7%; Obrazovanje sa 11.8% i Građevinarstvo sa 8.9%. Dok ostali sektori učestvuju sa manjom stopom zaposlenosti.

Što se tiče zaposlenim sa radnim ugovorom, 29.2% zaposlenih imaju stalni radni ugovor u njihov glavni posao, dok 70.8% imaju privremenih radnih ugovora.

Prema rezultatima Ankete Radne Snage, u K1 2016. godine stopa nezaposlenosti iznosila je 27.7%. Nezaposlenost je izraženija kod žena 30.0%, u odnosu na muškarce, kod kojih je 26.9%. Izraženija stopa nezaposlenosti je kod starosnih grupa 15-24 godina sa procentom od 53.8%.

Prema rezultatima ARS-a, u K1 2016. godine stopa neaktivne radne snage je prilično visoka, 64.8%, s posebnim naglaskom kod žena sa 82.6%, u odnosu na muškarce, 47.2%.

Metodologija i standardi koji su primenjeni od strane ASK-a za sprovođenje ARS-a, K1 2016.godine su usklađene sa preporukama Eurostata.

Ovo je prvi put da ASK objavljuje kvartalne podatke od ARS-a.

ASK objavljuje ove kvartalne podatke  zbog velikog interesovanja korisnika službene statistike i podaci se smatraju preliminarnim.

ASK, u okviru budžeta, neprekidno ulaže napore za izgradnju kapaciteta za objavljivanje održivih i kvalitativnijih statistika.

Ovom prilikom ASK se zahvaljuje svima koji su doprineli finalizaciji ovih podataka, posebno se zahvaljuje njegovom osoblju za sporovđenje ARS-a za K1 2016.godine.


Za više informacija o publikaciji "Anketa Radne Snage (ARS) na Kosovu" za K1 2016. godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/socijalne/trziste-rada