Rezultati Ankete Poljoprivrednih Gazdinstava (APG), 2020

  • 16/07/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila  rezultate Ankete Poljoprivrednih Gazdinstava (APG) za 2020. godinu.

Ova publikacija pruža podatke o korišćenju poljoprivrednog zemljišta, poljoprivrednih useva, stočartvu, poljoprivrednih inputa (mineralno đubriva, stajsko đubriva, pesticida) i rashodima u poljoprivrednim gazdinstvima.

Rezultati ove ankete pokazuju da  na Kosovu površina korišćenog poljoprivrednog zemljišta je 420 209.54 hektara (uključujući i zajedničko zemljište). Od ukupne korišćene površine poljoprivrednog zemljišta, najveći deo pripada: livadama i pašnjacima (uključujući zajedničko zemljište) sa 51.7%; dok obradivo zemljište- oranice učestvuju sa 44.8%, višegodišnjih useva (drveće, vinogradi, sadnice) 3.2% i bašte sa 0.3%.

Od ukupnog obradivog zemljišta-oranica (188 371.71 ha), najveći deo je pod žitaricama 124 714.31 ha (66.2%); krmnim biljem 37 514.18 ha (19.9%); povrćem (otvoreno polje, plastenike i bašte) 10 115.45 ha, od kojih povrće na otvorenom polju i staklenicima su 8 982.76 ha (4.8%); krompirom 3 770.51 ha (2.0%); mahunarkama 3 015.71 ha (1.6%); industrijskim biljem 1 065.16 ha (0.6%); drugim usevima 2 673.48 ha (1.4%),dok površina neobrađenog zemljište je 6 635.59 ha (3.5%).

Navodnjavana površina, najmanje jednom tokom referentnog perioda ankete je 32 009,57 ha. Dok, ukupna površina tretirana pesticidima je 122 090.00 ha.

Prema rezultatima APG-a 2020, broj goveda je 261 389 grla; ovaca je 212 131 grla; koza je 29 557 grla; svinja je 45 394 grla; broj kopitara (konja, mazga, magaraca) je 1 804 grla; broj  živina ( kokoške, ćurke, guske, patke) je 2 781 913 i broj košnica pčela je 262 541.

Metodologija i standardi koji su primenjeni u APG 2020.godine (definicije, upitnik i priručnik) su usklađeni sa preporukama Eurostat-a.

Za vise informacija o APG-u 2020.godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/anketa-poljoprivrednih-domacinstava