Rezultati Ankete Poljoprivrednih Gazdinstava (APG), 2019

  • 26/06/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila  rezultate Ankete Poljoprivrednih Gazdinstava (APG) za 2019. godinu.

Na Kosovu površina korišćenog poljoprivrednog zemljišta je 420 141.05 hektara.

Ova publikacija pruža podatke o korišćenju poljoprivrednog zemljišta, poljoprivrednih useva, stočartvu, poljoprivrednih inputa (mineralno đubriva, stajsko đubriva, pesticida) i rashodima u poljoprivrednim gazdinstvima.

Rezultati ove ankete pokazuju da  na Kosovu površina korišćenog poljoprivrednog zemljišta je 420 141.05 hektara (uključujući i zajedničko zemljište). Od ukupne korišćene površine poljoprivrednog zemljišta, najveći deo pripada: livadama i pašnjacima (uključujući zajedničko zemljište) sa 51.9%; kao i obradivog zemljišta, gde oranice učestvuju sa 44.8%, višegodišnjih useva (drveće, vinogradi, sadnice) 3.0% i vrtovi 0.3%.

Od ukupnog obradivog zemljišta-oranica (188 364.69 ha), najveći deo je pod žitaricama 124 198.96 ha (65.9%); krmnim biljem 37 496.72 ha (19.9%); povrćem (otvoreno polje, plastenike i vrtove) 9 958.80 ha, od kojih povrće na otvorenom polju i staklenicima su 8 836.68 ha (4.5%); krompirom 3 688.19 ha (2.0%); mahunarkama 2 997.00 ha (1.6%); industrijskim biljem 401.92 ha (0.2%); drugim usevima 2 580.42 ha (1.4%),dok površina neobrađenog zemljište je 8 164.80 ha (4.3 %).

Navodnjavana površina, najmanje jednom tokom referentnog perioda ankete je 31 899.99 ha. Dok, ukupna površina tretirana pesticidima je 19 050.93 ha.

Prema rezultatima APG-a 2019, broj goveda je 257 733 grla; ovaca je 189 102 grla; koza je 27 197 grla; svinja je 40 538 grla; broj kopitara (konji, mazge, magaraci) je 2 037 grla; broj  živina ( kokoške, ćurke, guske, patke) je 2 665 262 i broj košnica pčela je 219 831.

Anketom Poljoprivrednih Gazdinstva  prikupljeni su podaci o radu u poljoprivredi, u zavisnosti od njihovog angažovanja u proizvodnji sa punim radnim vremenom, skraćenim radnim vremenom  (povremeno).

Prema APG-u 2019, ukupni broj osoba koja su angažovana u poljoprivredi na Kosovu bio je 270.181. Njihov ukupni doprinos u poljoprivrednom radu iznosio je 82.656,98 Godišnjih Radnih Jedinica (GRJ) (gde 1 GRJ je jednak 1.800 radnih sata  godišnje / 225 radnih dana / po osam sati dnevno).

Metodologija i standardi koji se primenjeni u APG 2019.godine (definicije, upitnik i priručnik) su usklađeni sa preporukama Eurostat-a.

Za vise informacija o APG-u 2019.godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/anketa-poljoprivrednih-domacinstava