Rezultati Ankete Poljoprivrednih Gazdinstava (APG), 2017

  • 03/07/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila  rezultate Ankete Poljoprivrednih Gazdinstava (APG) za 2017. godinu.

Ova publikacija pruža podatke o korišćenju poljoprivrednog zemljišta, poljoprivrednih useva, stočartvu, poljoprivrednih inputa (mineralno đubriva, stajsko đubriva, pesticida) i rashodima u poljoprivrednim gazdinstvima.

Rezultati ove ankete pokazuju da  na Kosovu površina korišćenog poljoprivrednog zemljišta je 416 072.33 hektara (uključujući i zajedničko zemljište). Od ukupne korišćene površine poljoprivrednog zemljišta, najveći deo pripada: livadama i pašnjacima (uključujući zajedničko zemljište) sa 52.5%; kao i obradivog zemljišta, gde oranice učestvuju sa 44.9%, višegodišnjih useva (drveće, vinogradi, sadnice) 2.3% i vrtovi 0.3%.

Od ukupnog obradivog zemljišta-oranica (186 954.16 ha), najveći deo je pod žitaricama 120 746.28 ha (64.6%); krmnim biljem 35 998.79 ha (19.3%); povrćem (otvoreno polje, plastenike i vrtove) 9 698.75 ha, od kojih povrće na otvorenom polju i staklenicima su 8 499.76 ha (4.5%); krompirom 4 290.29 ha (2.3%); mahunarkama 3 559.50 ha (1.9%); industrijskim biljem 450.45 ha (0.2%); drugim usevima 2 333.11 ha (1.2%),dok površina neobrađenog zemljište je 11 075.99 ha (5.9 %).

Navodnjavana površina, najmanje jednom tokom referentnog perioda ankete je 32 294.10 ha. Dok, ukupna površina tretirana pesticidima je 115 543.24 ha.

Prema rezultatima APG-a 2017, broj goveda je 259 729 grla; ovaca je 182 278 grla; koza je 28 410 grla; svinja je 41 086 grla; broj kopitara (konji, mazge, magaraci) je 2 326 grla; broj  živina ( kokoške, ćurke, guske, patke) je 2 811 385 i broj košnica pčela je 163 717.

Metodologija i standardi koji se primenjeni u APG 2017.godine (definicije, upitnik i priručnik) su usklađeni sa preporukama Eurostat-a.

Za vise informacija o APG-u 2017.godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/anketa-poljoprivrednih-domacinstava