Rezultati Ankete Poljoprivrednih Gazdinstava (APG), 2016

  • 13/09/2017

Agencija za Statistiku Kosovska (ASK) je objavila  rezultate Ankete Poljoprivrednih Gazdinstava (APG) za 2016. godinu.

Ova publikacija sadrži podatke o korišćenju poljoprivrednog zemljišta, poljoprivrednih useva, stoke, poljoprivrednih inputa (veštačkog đubriva, stajskog đubriva, pesticida) i rashodima u poljoprivrednim gazdinstvima.

Rezultati ove ankete pokazuju da  na Kosovu površina korišćenog poljoprivrednog zemljišta je 415 683.12 hektara (uključujući i zajedničko zemljište). Od ukupne korišćene površine poljoprivrednog zemljišta, najveći deo pripada: livadama i pašnjacima (uključujući zajedničko zemljište) sa 52.6%; kao i obradivog zemljišta, sa 45.0% useva, višegodišnjih useva (drveće, vinogradi, sadnice) 2.1% i vrtova 0.2%.

Od ukupnog obradivog zemljišta-oranica (187 222.87 ha), najveći deo je pod žitaricama 134 570.91 ha (71.9%); krmnim biljem 28 914.30 ha (15.4%); povrćem (otvoreno polje i plastenika) 8 320.94 ha (4.4%); krompirom3 795.31 ha (2.0 %); mahunarkama3 442.95 ha (1.8%); industrijskim biljem 388.91 ha (0.2 %); drugim usevima 1 122,53 ha (0.6 %),dok površina neobrađenog zemljište je 6.667,02 ha (3.6 %).

Navodnjavana površina, najmanje jednom tokom referentnog perioda ankete je 32 237.22 ha. Dok, ukupna površina tretirana pesticidima je 115 014.23 ha.

Prema rezultatima APG-a 2016, broj goveda je 264.971 grla; ovaca je 184 265 grla; koza je 27 775 grla; svinja je 42 309 grla; broj kopitara (konji, mazge, magaraci) je 2 353 grla; broj  živina ( kokoške, ćurke, guske, patke) je 2 740 467 i broj košnica pčela je 162 355.

Metodologija i standardi koji se primenjeni u APG 2016.godine (definicije, upitnik i priručnik) su usklađeni sa preporukama Eurostat-a.