Rezultati Ankete Poljoprivrednih Domaćinstava (APD), 2015

  • 04/10/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila rezultate Ankete Poljoprivrednih Domaćinstava (APD) za 2015. godinu.

Ova publikacija pruža podatke o korišćenju poljoprivrednog zemljišta, usevima, stoku, poljoprivrednim inputima (djubriva, stajnjak, pesticida) i potrošnju u poljoprivrednim domaćinstvima.

Rezultati ove ankete  pokazuju da na Kosovu površina korišćenog poljoprivrednog zemljišta je 410 478.8 ha (uključujući i zajedničko zemljište). Od ukupne površine poljoprivrednog zemljišta koja se koristi, največi deo pripada: livadima i pašnjacima (uključujući i zajedničko zemljište) sa 52.7%,  i obradivog zemljišta, gde oranice učestvuju sa 45.2%, višegodišnjim usevima (voće, vinogradi, sadnice) 2.0% i baštama 0.1%

Od ukupnog obradivog zemljišta - oranica (185 385.5 ha), najveći deo je sa žitaricama 134 886.3 ha (72.8%); krmnim biljem sa 28 472.4 ha (15.4%); povrćem sa 7 859.2 ha (4.2%); Krompirom 3 352.8 ha (1.8%); mahunarkima 3 098.1 ha (1.7%) i drugim usevima sa 7 732.3 ha (4.2%).

Navodnjavana površina najmanje jednom tokom referentnog perioda ankete je 20 456 ha. Dok, ukupna površina tretirana pesticidima je 115 083 ha.

Prema rezultatima APD 2015.godine, broj goveda je 258 505 glava; ovca je 198 703 glava; koza je 30 393 glava; svinja je 44 149 glava; kopitara (konji, mazge, magarci) je 2577 glava; peradi (kokoške, ćurke, patke i guske) je 2 576 167 glava; a ukupan broj košnica je 157 005.

Metodologija i standarda koji su primjenjeni u APD 2015 (definicije - upitnik, i uputstvo) su usklađeni s preporukama Eurostata.

Za više informacija o publikaciji " Anketa Poljoprivrednih Domaćinstava 2015", posetite: http://ask.rks-gov.net/