Rezultati Ankete o Neposmatranoj Ekonomiji na Kosovu, 2017/2018

  • 28/03/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je po prvi put merila neposmatranu ekonomiju na Kosovu, uključujući četiri (4) sektore: transport, ugostiteljstvo, građevinarstvo i restorane. Sektor građevinstva  je meren za 2017. godinu, dok u ostala tri sektora merenja su  izvršena za K3 2018.

Prema istraživanju, (prema klasifikaciji NACE Rev. 2) oko 34% poslovanja se bave drugim drumskim prevozom putnika; oko 31% poslovanja posluju kao taksi; dok 29% poslovanja bave se drumskim prevozom roba; i 6% se bave urbanim i perifernim drumskim prevozom.

Dok, u sektoru ugostiteljstva, oko 47% soba su jednokrevetna; 41% soba su dvokrevetna; 7% soba su sa 3 i više kreveta; 4% su apartmani; 0.1% su rezidencije i 1% drugo. Prosečan broj stalno zaposlenih u anketiranim hotelima bio je nešto veći u julu (prosečno 5.97 osoba) i avgustu ( prosečno 5.93 osoba) u odnosu na septembar (kada u proseku je bilo 5.73 osoba).

U sektoru restorana, najčešće aktivnosti su bile: bar, kafeterija (44%), brza hrana (34%); restorani (31%); i klubovi (1%). Više od polovine poslovanja koja su učestvovala u ovom istraživanju izjavile su da poslovna jedinica u kojoj posluju sa svojom ekonomskom aktivnošćem  je iznajmljena, oko 54%; oko 35% poslovanja  je izjavilo da poslovna jedinica pripada njima, bez obzira na lokaciju; dok 12% preduzeća posluje u jedinici koja je deo njihove kuće.

U sektoru građevinarstva, jedno obično poslovno preduzeće prijavla je da oko 89% vrednosti radova izvršenih u 2017. godini pripada kategoriji novih Zgrada; oko 7% spada u kategoriju Održavanje i male popravke i 4% Velike popravke postojećih zgrada.

Za više informacija o neposmatranoj ekonomiji na Kosovu, posetite:

 

Nema pdf na srpski jezik