Rezultati Ankete o Investicijama, 2019

  • 18/12/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje podatke o Statistikama

ASK u 2019.godini  je sprovela Anketu o Statistikama Investicija u Preduzećima na celoj teritoriji Republike Kosovo u preduzećima koja su prijavila investicione kupovine u godišnjem iznosu od preko 50 hiljada evra.

Prema rezultatima ove ankete, investicije u izgradnji (zgrade I ostale  građevinske strukture) zauzimaju najveći deo investicija 55.7%, u okviru ukupnih investicija preduzeća obuhvaćenih anketom.

Ostale investicije, koje čine značajan udeo, su: mašine i oprema sa 36.4%. Dok, investicije u  proizvode intelektualne svojine 1.5%; investicije u kultivisane biološke resurse i plastenike  u poljoprivredi sa 0.3%, i investicije u materijalnu imovinu (ne proizvodene) sa 5.9%..

Prema veličini preduzeća: 22.8% investicija su ostvarena u mikro preduzeća (1-9 zaposlenih); 38.03% investicija u mala preduzeća (10-49 zaposlenih); 20.7% investicija u srednja preduzeća (50-249 zaposlenih) i 18.4% investicija u velikim preduzećima (250+, zaposlenih).

Prema rezultatima ankete, preduzeća u regionu Prištine ostvarile su najveći procenat investicija sa (48.8%); Region Prizrena (12.3%);  Region Uroševca sa (10.8%); Region Peći (9.04%); Region Mitrovice (7.3%); Region Gnjilana (7.2%) i Region Đakovice (4.2%).

Prema izvoru investicionih fondova, rezultati ankete pokazuju da: 59.1% vrednosti investicija, preduzeća su ostvarila iz sopstvenih sredstava; 32.02% iz domaćih bankarskih kredita; 3.8% od domaćih suinvestitora; 1.7% od stranih suinvestitora i 3.2% od ostalih oblika.