Ratarske kulture u Republici Kosovo, 2014

  • 25/11/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila podatke o "Ratarskim kulturama u Republici Kosovo, 2014". Ovo je druga publikacija koja sadrži podatke iz Popisa Poljoprivrede 2014. godine.

Ali, u ovoj publikaciji su prikazani i podaci o subvencijama i investicionim grantovima u poljoprivredi, podaci iz ankete poljoprivrednih domaćinstava, kao i neki podaci iz Organizacija UN za hranu i poljoprivredu (FAO).

U ovoj publikaciji su takođe prikazani podaci o ukupnoj površini poljoprivrednog zemljišta, površini obradivog zemljišta-oranica, površini sa ratarskim kulturama kao što su: žitarice, mahunarke zrno, korenaste biljke( krompir), krmno bilje, monokulturnim površinama, poljoprivrednom mehanizacijom i opremom kao i o subvencijama i investicionim grantovima za ratarske kulture.

Podaci u ovoj publikaciji su prikazani agregirani na nivou Kosova, prema regijama i prema opštinama (u nekim slučajevima). U publikaciji su takođe prikazane i veličine klasa, prema broju poljoprivrednih gazdinstava prema površini.

Rezultati Popisa Poljoprivrede (PP) 2014.godine su pokazali da udeo obradivog zemljišta-oranica, u ukupnoj korišćenoj površini poljoprivrednog zemljišta je 43.6% (180 381 ha). Prosečna površina obradivog zemljišta-oranica po gazdinstvu je 1.6 ha.

Žitarice zauzimaju najveći deo obradivog zemljišta - oranica, gde ukupno su 97 026 gazdinstava sa ukupnom površinom sa žitaricama od  131 949. 39 ha. Prosečna veličina površine pod žitaricama po gazdinstvu je oko 1.36 ha. Više od 81.8% poljoprivrednih gazdinstava, odnosno 79 396 od njih imaju površinu pod žitaricama manje od 2 ha po gazdinstvu.

Kultura koja zauzima najveći deo obradivog zemljišta-oranica je pšenica (50.3%), zatim kukuruz(19.4%).

Najveći proizvođači pšenice na globalnom nivou u 2013. godini, prema statističkim podacima z FAOSTAT-a (2013.) bili su: Kina, 115 miliona /t; Indija, 80 miliona /t; SAD, 60 miliona /t; Rusija, 41 miliona /t i Kanada, 23 miliona /t. Dok od zemalja EU-a, prema podacima Eurostata (2013), najveći proizvođači su: Francuska, sa oko 37 miliona/t; Nemačka, sa 25 miliona /t i Bugarska sa 5.4 miliona /t. Dok, iz zemalja bivše Jugoslavije, vodi Srbija sa 563 403 ha, sledi Hrvatska sa 204 506 ha zasađenim pšenicom.

Prema Popisu Poljoprivrede u  Republici Kosovo (PP) 2014. godine, zasejana površina pod pšenicom je bila 90 727.78 ha, dok je broj poljoprivrednih gazdinstava koja su gajile pšenico je 74.532 gazdinstava, ili oko 1.22 ha po gazdinstvu.

Opština sa najvećem učešćem u gajenju pšenice prema površini gajenom pšenicom je Srbica, sa površinom od 6 936.96 ha, dok opština Podujevo ima najveći broj poljoprivrednih gazdinstava, koja se bave gajenjem pšenice.

Najveći proizvođači kukuruza, prema FAOSTAT (2013) su: SAD sa više od 350 miliona /t; Kina sa više od 217 miliona /t; Brazil sa 80 miliona /t i Argentina sa više od 32 miliona/t. Dok od zemalja EU-a, prema podacima Eurostata (2013), najveći proizvođači su: Francuska sa preko 15 miliona/t; Španija i Rumunija sa više od 11 miliona /t i Mađarska sa oko 7 miliona/t.

Površina pod kukuruzom, na nivou zemlje prema PP 2014.godine iznosila je 35 038.22 ha, dok je broj poljoprivrednih gazdinstava, koja se bave gajenjem kukuruza je bio 64 979. Prosečna površina zasejana kukuruzom po gazdinstvu je 0.54 ha. Samo 15% površine zasejane kukuruzom pripada klasi sa više od 5 ha, dok  66% površine zasejane kukuruzom pripada klasi ispod 2 ha.

Što se tiče opštinama, Podujevo ima najveći broj poljoprivrednih gazdinstava, koja se bave gajenjem kukuruza, sa ukupno 5237, dok opština Lipjan ima najveću površinu zasejanu kukuruzom, 2 222.40 ha.

Što se tiče mahunarkama zrno, najviše uzgajana kultura je pasulj. Ukupna površina pod pasuljom zrno je 3 958.55 ha, dok je broj poljoprivrednih gazdinstava, koja se bave gajenjem pasulja zrno je 34 925.
 
Po opštinama, Podujevo  ima nejveću površinu (375.26 ha) pod pasulejm zrno, u odnosu na druge opštine na nivou zemlje. Takođe, ova opština ima najveći broj poljoprivrednih gazdinstava (3951), koja se bave gajenjem pasulja zrno.

Što se tiče korenitim biljkama, krompira je glavni koreniti usev, koji se uzgaja na Kosovu. Prema PP 2014.godine ukupna površina na nivou zemlje sa ovom kulturom je 3 694.53 ha, koja su gajena od 18 732 poljoprivrednih gazdinstava. Opština, koja ima najveću površinu pod krumpirom je Vučitrn sa površinom od 1 327.84 ha.

Kod krmno bilje, lucerka, detelina, mešavina trave, zeleni kukuruz i bundeve za krmo su najviše uzgajani usevi, prema površini i prema broju poljoprivrednih gazdinstava, koja se bave gajenjem ovih kultura. Prema Popisu Poljoprivrede 2014. godine u Kosovu lucerna se uzgaja na ukupnoj površini od oko 15 010.77 ha, od ukupno 23 687 gazdinstava.

Opština sa najvećim brojem poljoprivrednih gazdinstava i najvećom površinom pod lucernom je Srbica sa 2419 poljoprivrednih gazdinstava i sa površinom od 1 734.75 ha.

Prema PP-e 2014. godine, 34 827 poljoprivrednih gazdinstava bave se uzgojom povrća, u ukupnoj površini od 689.15 ha. Povrćem je zasađena 3.7% obradivog zemljišta - oranica (6689 ha). Među povrćem, više od 38% zemljišta je zasađena paprikom, dok 30 533 domaćinstava bave se gajenjem ove kulture u ukupnoj površini od 2 553.01 ha.

Prema opštinama, najveći broj poljoprivrednih gazdinstava, koja su se bavile gajanjem paprika (2.779 od njih), i najveću površinu pod paprikama, 1 160.48 ha ima opština Orahovac.


Za više informacija o publikaciji "Ratarske kulture u Republici Kosovo 2014", posetite:http://ask.rks-gov.net/sq/agjencia-e-statistikave-te-kosoves/bujqesi/regjistrimi-i-bujqesise

Nema pdf na srpski jezik