Računi Vlade Kosova, K4 2018

  • 08/03/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Račune Vlade Kosova na kvartalnoj osnovi. Ova publikacija predstavlja pregled  prihoda i rashoda vlade tokom ovog perioda (K4 2018).

Ukupan iznos prihoda  Vlade u K4 2018.godine  iznosio je 500.7 miliona Evra.

Najveći deo prihoda čine porezi na proizvode, koji predstavljaju 71% ukupnih prihoda, dok  preostali prihodi su raspoređeni  na druge kategorije prihoda.

Ukupan iznos rashoda Vlade u K4 2018.godine je bio 648.2 miliona Evra.

Največi deo rashoda ćine: Formiranje Bruto  Kapitala (33%); Plate i dnevnice  (24%);  Socijalni doprinos i beneficije (21%) i Međufazna potrošnja (12%). Dok  ostatak rashoda je raspoređena  na druge kategorije rashoda.

Za više informacija o publikaciji “Računima Vlade Kosovo, K4 2018”, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/racuni-vlade.