Računi Vlade Kosova, K4 2017

  • 18/04/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Račune Vlade Kosova na kvartalnoj osnovi. Ova publikacija predstavlja pregled  prihoda i rashoda vlade tokom ovog perioda (K4 2017).                    

Ukupan iznos prihoda  Vlade u K4 2017.godine  iznosio je 503.1 miliona Evra.

Najveći deo prihoda čine porezi na proizvode, koji predstavljaju 71% ukupnih prihoda, dok  preostali prihodi su raspoređeni  na druge kategorije prihoda.

Ukupan iznos rashoda Vlade u K4 2017.godine je bio  587.3 miliona Evra.

Največi deo rashoda ćine: Formiranje bruto  kapitala (31%); Plate i dnevnice  (24%);  Socijalni doprinos i beneficije (21%)  i Međufazna potrošnja (13%).

Dok  ostatak rashoda je raspoređena  na druge kategorije rashoda.

Za više informacija o “Računima Vlade Kosovo, K4 2017.godine”, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/racuni-vlade.