Računi Vlade Kosova, K3 2021

  • 03/12/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Račune Vlade Kosova na kvartalnoj osnovi (K3 2021).

Ova publikacija predstavlja pregled  prihoda i rashoda vlade tokom ovog perioda.

Ukupan iznos prihoda  Opšte Vlade u K3 2021.godine  iznosio je 637.9 miliona Evra, dok su prihodi u K3 2020 bili 512.6 miliona Evra.

Najveći deo prihoda čine porezi na proizvode, koji predstavljaju 72.0% ukupnih prihoda, dok  preostali prihodi su raspoređeni  na ostale kategorije prihoda.

Ukupan iznos rashoda Opšte Vlade u K3 2021.godine je bio 526.9 miliona Evra, dok rashodi u K3 2020.godine su bili 579.8 miliona Evra.

Največi deo rashoda ćine: Plate i dnevnice  (29.3%);  Socijalni doprinos i beneficije (25.6%; Međufazna potrošnja (13.5%) i Formiranje Bruto  Kapitala (13.1%). Dok preostali rashodi su raspoređeni  na ostale kategorije rashoda.

Za više informacija o publikaciji “Računima Vlade Kosovo, K3 2021”, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/racuni-vlade.