Računi Vlade Kosova, K3 2017

  • 29/12/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Račune Vlade Kosova na kvartalnoj osnovi. Ova publikacija predstavlja pregled  prihoda i rashoda vlade tokom ovog perioda (K3 2017).

Ukupan iznos prihoda  Vlade u K3 2017.godine  iznosio je 510.5 miliona Evra.

Najveći deo prihoda čine porezi na proizvode, koji predstavljaju 74% ukupnih prihoda, dok  preostali prihodi su raspoređeni  na druge kategorije prihoda.

Ukupan iznos rashoda Vlade u K3 2017.godine je bio   441.9 miliona Evra.

Največi deo rashoda ćine: Plate i dnevnice  (31%);  Formiranje bruto  kapitala (27%); Socijalni doprinos i beneficije (21%)  i Međufazna potrošnja (8%).

Dok  ostatak rashoda je raspoređena  na druge kategorije rashoda.

Za više informacija o “Računima Vlade Kosovo, K3 2017.godine”, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/racuni-vlade.