Računi Vlade Kosova, K2 2019

  • 05/09/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Račune Vlade Kosova na kvartalnoj osnovi. Ova publikacija predstavlja pregled  prihoda i rashoda vlade tokom ovog perioda (K2 2019).

Ukupan iznos prihoda  Vlade u K2 2019.godine  iznosio je 610.8 miliona Evra.

Najveći deo prihoda čine porezi na proizvode, koji predstavljaju 57% ukupnih prihoda, dok  preostali prihodi su raspoređeni  na druge kategorije prihoda.

Ukupan iznos rashoda Vlade u K2 2019.godine je bio 493.9 miliona Evra.

Največi deo rashoda ćine: Plate i dnevnice  (32%);  Socijalni doprinos i beneficije (27%); Formiranje Bruto  Kapitala (18%) i Međufazna potrošnja (11%).Dok  ostatak rashoda je raspoređena  na druge kategorije rashoda.

Za više informacija o publikaciji “Računima Vlade Kosovo, K2 2019”, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/racuni-vlade