Računi Vlade Kosova, K2 2018

  • 13/09/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Račune Vlade Kosova na kvartalnoj osnovi. Ova publikacija predstavlja pregled  prihoda i rashoda vlade tokom ovog perioda (K2 2018).

Ukupan iznos prihoda  Vlade u K2 2018.godine  iznosio je 461.0 miliona Evra.

Najveći deo prihoda čine porezi na proizvode, koji predstavljaju 73% ukupnih prihoda, dok  preostali prihodi su raspoređeni  na druge kategorije prihoda.

Ukupan iznos rashoda Vlade u K2 2018.godine je bio 441.8 miliona Evra.

Največi deo rashoda ćine: Plate i dnevnice  (34%);  Socijalni doprinos i beneficije (26%); Formiranje bruto  kapitala (22%) i Međufazna potrošnja (11%). Dok  ostatak rashoda je raspoređena  na druge kategorije rashoda.

Za više informacija o “Računima Vlade Kosovo, K2 2018.godine”, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/racuni-vlade.