Računi Vlade Kosova, K2 2017

  • 10/10/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Račune Vlade Kosova na kvartalnoj osnovi. Ova publikacija predstavlja pregled  prihoda i rashoda vlade tokom ovog perioda (K2 2017).

Ukupan iznos prihoda  Vlade u K2 2017.godine  iznosio je 448.7 miliona Evra.

Najveći deo prihoda čine porezi na proizvode, koji predstavljaju 71% ukupnih prihoda, dok  preostali prihodi su raspoređeni  na druge kategorije prihoda.

Ukupan iznos rashoda Vlade u K2 2017.godine je bio   439.0 miliona Evra.

Največi deo rashoda ćine: plate i dnevnice  (31%);  socijalni doprinos i beneficije (24%); formiranje bruto  kapitala (23%) i međufazna potrošnja (10%). Dok  ostatak rashoda je raspoređena  na druge kategorije rashoda.

Za više informacija o “Računima Vlade Kosovo, K2 2017.godine”, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/racuni-vlade.