Računi Vlade Kosova, K1 2020

  • 05/06/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Račune Vlade Kosova na kvartalnoj osnovi. Ova publikacija predstavlja pregled  prihoda i rashoda vlade tokom ovog perioda (K1 2020).

Ukupan iznos prihoda  Vlade u K1 2020.godine  iznosio je 402.4 miliona Evra.

Najveći deo prihoda čine porezi na proizvode, koji predstavljaju 73.4% ukupnih prihoda, dok  preostali prihodi su raspoređeni  na druge kategorije prihoda.

Ukupan iznos rashoda Vlade u K1 2020.godine je bio 403.3 miliona Evra.

Največi deo rashoda ćine: Plate i dnevnice  (38.6%);  Socijalni doprinos i beneficije (33.2%) i Međufazna potrošnja (10.1%) i Formiranje Bruto  Kapitala (6.2%). Dok  ostatak rashoda je raspoređena  na druge kategorije rashoda.

Za više informacija o publikaciji “Računima Vlade Kosovo, K1 2020”, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/racuni-vlade.