Računi Vlade Kosova, K1 2019

  • 07/06/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Račune Vlade Kosova na kvartalnoj osnovi. Ova publikacija predstavlja pregled  prihoda i rashoda vlade tokom ovog perioda (K1 2019).

Ukupan iznos prihoda  Vlade u K1 2019.godine  iznosio je 464.8 miliona Evra.

Najveći deo prihoda čine porezi na proizvode, koji predstavljaju 62% ukupnih prihoda, dok  preostali prihodi su raspoređeni  na druge kategorije prihoda.

Ukupan iznos rashoda Vlade u K1 2019.godine je bio 401.0 miliona Evra.

Največi deo rashoda ćine: Plate i dnevnice  (37%);  Socijalni doprinos i beneficije (30%); Međufazna potrošnja (11%); Formiranje Bruto  Kapitala (10%) dok  ostatak rashoda je raspoređena  na druge kategorije rashoda.

Za više informacija o publikaciji “Računima Vlade Kosovo, K1 2019”, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/racuni-vlade   

 

 

Nema pdf na srpski jezik