Računi Vlade Kosova, K1 2018

  • 22/06/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Račune Vlade Kosova na kvartalnoj osnovi. Ova publikacija predstavlja pregled  prihoda i rashoda vlade tokom ovog perioda (K1 2018).                    

Ukupan iznos prihoda  Vlade u K1 2018.godine  iznosio je 408.5 miliona Evra.

Najveći deo prihoda čine porezi na proizvode, koji predstavljaju 63% ukupnih prihoda, dok  preostali prihodi su raspoređeni  na druge kategorije prihoda.

Ukupan iznos rashoda Vlade u K1 2018.godine je bio 413.5 miliona Evra.

Največi deo rashoda ćine: Plate i dnevnice  (35%);  Socijalni doprinos i beneficije (27%); Formiranje bruto  kapitala (18%) i Međufazna potrošnja (10%). Dok  ostatak rashoda je raspoređena  na druge kategorije rashoda.

Za više informacija o “Računima Vlade Kosovo, K1 2018.godine”, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/racuni-vlade.