Računi Vlade Kosova, K1 2017

  • 14/07/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Račune Vlade Kosova na kvartalnoj osnovi. Ova publikacija predstavlja pregled  prihoda i rashoda vlade tokom ovog perioda (K1 2017).

Ukupan iznos prihoda  Vlade u K1 2017.godine  iznosio je 458.9 miliona Evra.

Najveći deo prihoda čine porezi na proizvode, koji predstavljaju 54% ukupnih prihoda, dok  preostali prihodi su raspoređeni  na druge kategorije prihoda.

Ukupan iznos rashoda Vlade u K1 2017.godine je bio   368.0 miliona Evra.

Največi deo rashoda ćine: plate i dnevnice  (37%);  socijalni doprinos i beneficije (26%); formiranje bruto  fiksnog kapitala (15%) i međufazna potrošnja (10%). Dok  ostatak rashoda je raspoređena  na druge kategorije rashoda.

Za više informacija o “Računima Vlade Kosovo, K1 2017.godine”, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/racuni-vlade.