Računi Vlade Kosova, 2019

  • 01/06/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je “Račune Vlade Kosova” za 2019.godinu.

Ova publikacija predstavlja pregled  prihoda i rashoda vlade tokom ovog perioda.

Ukupan iznos prihoda  Vlade u 2019.godini  iznosio je 2 220.9 miliona Evra.

Najveći deo prihoda čine porezi na proizvode, koji predstavljaju 64% ukupnih prihoda; tekući porez na zarade, imovinu itd. 13%; i  preostali prihodi su raspoređeni  na druge kategorije prihoda. 

Ukupan iznos rashoda Vlade u 2019.godini je bio 2 151.6 miliona Evra.

Največi deo rashoda ćine: Plate i dnevnice  29%;  Socijalni doprinos i beneficije sa učešćem od  25%; Formiranje Bruto Fiksnog Kapitala sa učešćem od 23% i Međufazna potrošnja sa učešćem od  12%,dok  ostatak rashoda je raspoređena  na druge kategorije rashoda.

Ova publikacija je pripremljena u potpunosti u skladu sa Priručnikom Međunarodnog Monetarnog Fonda za Statistiku Državnih Finansija (GFSM 2014) i Evropskim Sistemom Računa (ESA 2010).

Za više informacija o Računima Vlade Kosovo, 2019.godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/racuni-vlade.