Računi Vlade Kosova, 2018

  • 03/06/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Račune Vlade Kosova za 2018.godinu. Ova publikacija predstavlja pregled  prihoda i rashoda vlade tokom ovog perioda.

Ukupan iznos prihoda  Vlade u 2018.godini  je bio 2 006.1 miliona Evra.

Najveći deo prihoda čine porezi na proizvode, koji predstavljaju 67% ukupnih prihoda, tekući porezi na dohodak, bogatstvo, itd,  predstavljaju 14%; dok  preostali prihodi su raspoređeni  na druge kategorije prihoda.

 Ukupan iznos rashoda Opšte Vlade u 2018.godini je bio  1 978.0 miliona Evra.

Največi deo rashoda ćine: Plate i dnevnice  sa učešćem od 30%; Formiranje bruto fiksnog kapitala sa učešćem od 25%;  Socijalni doprinos i beneficije sa učešćem od 24%, Međufazna potrošnja sa učešćem od 11%, dok preostali rashodi su raspoređeni  na druge kategorije rashoda.

Ova publikacija je pripremljena u potpunosti u skladu sa Priručnikom Međunarodnog Monetarnog Fonda za Statistiku Državnih Finansija (GFSM 2014) i Evropskim Sistemom Računa (ESA 2010).

Za više informacija o Računima Vlade Kosovo, 2018.godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/racuni-vlade.