Računi Vlade Kosova, 2017

  • 06/06/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Račune Vlade Kosova za 2017.godinu. Ova publikacija predstavlja pregled  prihoda i rashoda vlade tokom ovog perioda.

Ukupan iznos prihoda  Vlade u 2017.godini  je bio 1 921.2 miliona Evra.

U poređenju sa prethodnom godinom, došlo je do povećanja prihoda od 8%.

Najveći deo prihoda čine porezi na proizvode, koji predstavljaju 68% ukupnih prihoda, tekući porezi na dohodak, bogatstvo, itd,  predstavljaju 12%; dok  preostali prihodi su raspoređeni  na druge kategorije prihoda.

Ukupan iznos rashoda Opšte Vlade u 2017.godini je bio  1 836.2 miliona Evra.

Največi deo rashoda ćine: Plate i dnevnice  sa učešćem od 30%; Formiranje bruto fiksnog kapitala sa učešćem od 25%;  Socijalni doprinos i beneficije sa učešćem od 23%, Međufazna potrošnja sa učešćem od 10%, dok preostali rashodi su raspoređeni  na druge kategorije rashoda.

Ova publikacija je pripremljena u potpunosti u skladu sa Priručnikom Međunarodnog Monetarnog Fonda za Statistiku Državnih Finansija (GFSM 2014) i Evropskim Sistemom Računa (ESA 2010).

Za više informacija o Računima Vlade Kosovo, 2017.godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/racuni-vlade.