Računi Vlade Kosova, 2016

  • 08/06/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je pripremila  Račune Vlade Kosova za 2016.godinu. Ova publikacija predstavlja pregled o prihodima i rashodima vlade tokom ovog perioda.

Ukupan iznos prihoda  Vlade u 2016.godini iznosio je 1 779.3 miliona evra. U odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje od 4,3% prihoda.

Najveći deo prihoda čine porezi na proizvode, koji predstavljaju 69% ukupnih prihoda, tekući porezi na dohodak, bogatstvo, itd, 13%, dok  preostali prihodi su raspoređeni  na druge kategorije prihoda. U  2016.godini ukupan iznos rashoda Vlade je bio  1 764.7 miliona evra.

Največi deo rashoda ćine: plate i dnevnice  (31%);  socijalni doprinos i beneficije (23%); formiranje bruto  fiksnog kapitala (22%); međufazna potrošnja (10%), dok se ostatak rashoda je raspoređena  na druge kategorije rashoda.

Ova publikacija je pripremljena potpuno u  skladu sa Priručnikom Međunarodnog Monetarnog Fonda za Statistiku Državnih Financija (GFSM 2014), i u skladu sa Evropskim Sistemom Nacionalnih Računa (ESA 2010).

Za više informacija o “Računima Vlade Kosovo za 2016.godinu”, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/racuni-vlade

Nema pdf na srpski jezik