Računi Vlade, K4 2022

  • 03/03/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Račune Vlade Kosova na kvartalnoj osnovi (K4 2022)

Ova publikacija predstavlja pregled  prihoda i rashoda vlade tokom ovog perioda.

Ukupni prihodi Opšte Vlade u K4 2022. godine iznosili su 732.1 milion evra, što je povećanje prihoda u porešenju sa istim periodom prethodne godine (K4 2021), kada su iznosili 627.1 milion evra.

Najveći deo prihoda čine: porezi na proizvode (67%) ukupnih prihoda, Tekući porezi na dohodak (13%); Finansijska aktiva i obaveza  (11.0%); Plaćanja za netržišnu proizvodnju  (4.0%) dok  preostali prihodi su raspoređeni  na ostale kategorije prihoda.

Ukupni rashodi Opšte Vlade u K2 2022. godine iznosili su 581.7 miliona evra, dok rashodi u K2 2021.godine iznosili su 505.9 miliona evra.

Največi deo rashoda ćine: Socijalni doprinosi i beneficije 31%; Plate  i dnevnice  28%;  Međufazna potrošnja 14%; Subvencije 9%, dok preostali rashodi su raspoređeni  na ostale kategorije rashoda.

Ukupni rashodi opšte vlade u K4 2022. godine iznosili su 966.5 miliona evra, što je povećanje rashoda u poređenju sa istim periodom prethodne godine (K4 2021), kada su iznosili 822.6 miliona evra.

Največi deo rashoda ćine: Socijalni doprinosi i beneficije 19.0%; Subvencije 18%;  Plate  i dnevnice  18.0%;  Međufazna potrošnja 14%; Formiranje Bruto Kapitala 15.0% dok preostali rashodi su raspoređeni  na ostale kategorije rashoda.