Računi Vlade, 2015-2021

  • 06/05/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) pripremila je publikaciju o Računima Vlade za period 2015-2021

Ova publikacija predstavlja pregled  prihoda i rashoda vlade tokom ovog perioda.

Ukupan iznos prihoda Opšte Vlade u 2021.godini  bio je 2 484,6 miliona Evra.

Najveći deo prihoda čine: Porezi na proizvode, koji predstavljaju 67%; Tekući porezi na dohodak 13%;Finansijska aktiva i obaveza. 11%, dok  preostali prihodi su raspoređeni  u drugim kategorijama prihoda. 

Ukupan iznos rashoda Vlade u 2021.godini je bio 2 376,4 miliona Evra.

Največi deo rashoda ćine: Plate i dnevnice  (27%); Socijalni doprinosi i davanja (26%);Međufazna potrošnja (14%); Formiranje Bruto Fiksnog Kapitala (13%), dok  preostali prihodi su raspoređeni  u drugim kategorijama rashoda.

Ova publikacija je pripremljena u potpunosti u skladu sa Priručnikom Međunarodnog Monetarnog Fonda za Statistiku Državnih Finansija (GFSM 2014) i Evropskim Sistemom Računa (ESA 2010).

Ova publikacija je pripremljena u potpunosti u skladu sa Priručnikom Međunarodnog Monetarnog Fonda za Statistiku Državnih Finansija (GFSM 2014) i Evropskim Sistemom Računa (ESA 2010).

 

Nema pdf na srpski jezik