Računi Vlade, 2015-2020

  • 07/05/2021

Računi Vlade Kosova, 2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) pripremila je publikaciju  o Računima Vlade Kosova za period  2015-2020. Ova publikacija predstavlja pregled  prihoda i rashoda vlade tokom ovog perioda.

Ukupan iznos prihoda  Vlade u 2020.godini  bio je 2 205.4 miliona Evra.

Najveći deo prihoda čine porezi na proizvode, koji predstavljaju 58% ukupnih prihoda; Finansijska aktiva i obaveza. (21%) dok  preostali prihodi su raspoređeni  u drugim kategorijama prihoda. 

Ukupan iznos rashoda Vlade u 2020.godini je bio 2 332.2 miliona Evra.

Največi deo rashoda ćine: Socijalni doprinos i beneficije sa učešćem od  (29%); Plate i dnevnice  (28%);  Formiranje Bruto Fiksnog Kapitala sa učešćem od (13%), Međufazna potrošnja sa učešćem od  (10%), dok  preostali prihodi su raspoređeni  u drugim kategorijama rashoda.

Ova publikacija je pripremljena u potpunosti u skladu sa Priručnikom Međunarodnog Monetarnog Fonda za Statistiku Državnih Finansija (GFSM 2014) i Evropskim Sistemom Računa (ESA 2010).