Nivo Zarada na Kosovu, 2021

  • 27/05/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je “Nivo Zarada na Kosovu” za 2021.godinu.

Ova publikacija sadrži podatke o prosečnoj bruto i neto zaradi prema sektorima i ekonomskim aktivnostima u Javnom Sektoru (administraciji), Javnim Preduzećima i Privatnom Sektoru na Kosovu.

U javnom sektoru (zarade isplaćene iz budžeta Republike Kosovo) primećuje se pad bruto i neto zarade, u poređenju sa prethodnom godinom, do čega je došlo jer je u prethodnoj godini (2020) u određenim sektorima zaposleni su primili  dodatke na zarade. Podaci o privatnom sektoru ne obuhvataju mesečne dodatke na zarade, jer su u godišnjem izveštaju one su uključene kao promet.

U 2021. godini prosečne bruto zarade na Kosovu iznosile su 484 evra, dok su u 2020. godini iznosile 466 evra. Dakle, došlo je do povećanja od 18 evra u poređenju sa prethodnom godinom. Dok je neto zarada u 2021. godini iznosila 432 evra, u poređenju sa 2020. godinom kada je iznosila 416 evra, što predstavlja povećanje od 16 evra u 2021.godini.

Prosečna bruto zarada u javnom sektoru u 2012. godini iznosila je 407 evra, dok je u 2021. godini iznosila 612 evra, sa povećanjem za 205 evra, dok  je prosečna neto zarada od 366 evra koliko je iznosila 2012.godini je povećana na 542 evra, u 2021. godini, što predstavlja povećanje od 176 evra.

Prosečna bruto zarada u sektoru javnih preduzeća u 2012. godini iznosila je 561 evra, dok je u 2021. godini iznosila 768 evra. Dok,  prosečna neto zarada sa 502 evra, koliko je bila 2012. godine, je povećana  na 680 evra u 2021.godini. 

Prosečna bruto zarada u privatnom sektoru u 2021. godini iznosila je 419 evra, dok je u 2020. godini iznosila 380 evra. Dakle, došlo je do povećanja od 39 evra. Dok je prosečna neto zarada u 2021.godini iznosila 376 evra, u poređenju sa 2020. godinom koda je iznosila 342 evra. Dakle, povećanje za 34 evra.

Najviši nivo zarada na Kosovu bio je sektor javnih preduzeća, dok je najniži nivo zarada bio privatni sektor.

Prosečna bruto zarada u 2021. godini, prema ekonomskim aktivnostima, bila je najveća u: Snabdevanjue električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (949 evra) i Informisanje i Komunikacije (757 evra). Dok je najniža zarada bila za aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane (281 evra).

Nema pdf na srpski jezik