Nivo zarada na Kosovu, 2012-2016

  • 17/11/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) po prvi put objavljuje prosečne zarade u Javni Sektor (Administraciju), Privatni Sektor i Javno-Privatni Sektor na Kosovu.

Prikazani podaci o bruto i neto prosečne zarade prema sektorima u ovom izveštaju su za period 2012-2016. godine, koji će donosiocima odluka pomoći u usmjeravanju svojih politika i planiranju efikasnijih načina zadržavanja i motivisanja zaposlenih .

U 2012.godini prosečna bruto zarada na Kosovu iznosila je 431 evra, dok  u 2016. godini iznosila je 519 evra, što je povećanje od 88 evra ili 20.42%. Dok,  neto zarada od 384 evra koliko je bila u 2012.godini porasla na 457 evra, sa 74 evra više ili 19.17%.

Prosečna bruto zarada u javnom sektoru u 2012. godini iznosila je 407 evra, dok je u 2016. godini iznosila 525 evra, što predstavlja povećanje za 118 ili 28.95%. Dok je neto zarada od 353 evra koliko je bila u 2011. godini, porasla je na 449 evra, što je porast od 96 evra ili 27.09%.

U privatnom sektoru, u 2012.godini, bruto prosečna zarada je bila 367 evra, dok u 2016. godini iznosila je 371 evra, što predstavlja porast za samo 4 evra ili 1.09%. Dok, neto zarada od 333 evra, koliko je bila u 2011. godini, porasla  na 337 evra, sa porastom  od samo 4 evra ili 1.20%.

Prosečna bruto zarada u sektoru javnih preduzeća u 2012. godini iznosila je 518 evra, dok je u 2016. godini iznosila 660 evra, što predstavlja povećanje od 142 evra ili 27.41%. Dok  neto zarada od 465 evra, koliko je bila u 2011. godini, porasla na 586 evra, sa porastom od 121 evra ili 26.02%.

Najveći nivo zarada na Kosovu bio je u sektoru javnih preduzeća, dok sa nižim platama je bio privatni sektor.

Za procenu nivoa prosečne zarade na Kosovu kao uzorak su uzeti zarade u devet (9) zemalja u regionu: Albanija, Makedonija, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Rumunija i Moldavija.

Kod bruto zarade, od devet (9) zemalja, uzetih kao uzorak, prema nivou zarada, Kosovo se nalazi  u sredini. Dok kod neto zarade, ona je na trećem mestu,  iza Crne Gore i Rumunije.

Za više informacija, o publikaciji Nivo Zarada na Kosovu, 2012-2016, posjetite: http://ask.rks-gov.net/

Nema pdf na srpski jezik