Nivo Zarada na Kosovo, 2020

  • 28/05/2021

Nivo Zarada na Kosovo, 2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je „Nivo Zarada na Kosovu”, za 2020.godinu.

Ova publikacija sadrži podatke o prosečnoj bruto i neto zaradi prema sektorima i ekonomskim aktivnostima u Javnom Sektoru (administraciji), Javnim Preduzećima i Privatnom Sektoru na Kosovu.

Zbog pandemije COVID-19 koja je obuhvatila Republiku Kosovo 2020. godine i mera koje je preduzela Vlada, gde kao posledica imamo zatvaranje i smanjenje aktivnosti privatnog sektora, imamo prosečan pad bruto i neto zarada u ovom sektoru. Budući da u privatnom sektoru, imamo najveći broj zaposlenih u odnosu na ukupan broj zaposlenih u zemlji, ovo  je uticalo na pad prosečne bruto i neto zarade na celoj teritoriji Republike Kosovo.

Podaci privatnog sektora ne uključuju dodatke na mesečne zarade, jer su uključeni u godišnji obračun prometa. Dok je u javnom sektoru (zarade isplaćene iz budžeta Republike Kosovo) primećuje se izraženiji porast bruto i neto zarada, u poređenju sa prethodnim godinama, koji je usledio zahvaljujući naknadama u određenim sektorima.

U 2020. godini prosečne bruto zarade na Kosovu iznosile su 466 evra, dok su u 2019. godini iznosile 477 evra. Dakle, došlo je do smanjenja od 11 evra u odnosu na prethodnu godinu. Dok je neto zarada u 2020. godini iznosila 416 evra, u odnosu na 2019. godinu koja je iznosila 430 evra. Znači pad od 14 evra.

Prosečna bruto zarada u privatnom sektoru u 2020. godini iznosila je 380 evra, dok je u 2019. godini iznosila 411 evra. Dakle, došlo je do pada od 31 evra. Dok je prosečna neto zarada za 2020. godinu iznosila 342 evra, u odnosu na 2019. godinu koja je iznosila 372 evra. Dakle, pad od 30 evra.

Prosečna bruto zarada u javnom sektoru u 2012. godini iznosila je 407 evra, dok je u 2020. godini iznosila 624 evra, povećavajući se za 217 evra, ili 53.3%. Dok se prosečna neto zarada sa 366 evra, koliko je bila 2012. godine, povećala na 552 evra u 2020.godini. Povećanje od 186 evra ili 50.8%.

Prosečna bruto zarada u sektoru javnih preduzeća u 2012. godini iznosila je 561 evra, dok je u 2020. godini iznosila 769 evra. Povećanje od 208 evra ili 37.1%. Dok se prosečna neto zarada sa 502 evra, koliko je bila 2012. godine, povećala na 680 evra u 2020.godini.  Povećanje od 178 evra ili 35.5%.

Najviši nivo zarada na Kosovu bio je sektor javnih preduzeća, dok je najniži nivo zarada bio privatni sektor.

Prosečna bruto zarada u 2020. godini, prema ekonomskim aktivnostima, bila je najveća u: Snabdevanjue električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (956 evra) i Informisanje i Komunikacije (697 evra). Dok je najniža zarada bila za aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane (218 evra).

Prosečna neto zarada u 2020. godini, prema ekonomskim aktivnostima, ima isti rang kao što sledi: Snabdijevanje električnom energijom,gasom, parom i klimatizacija (842 evra); Informisanje i Komunikacije (616 evra); Aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane (200 evra).