Neke Činjenice o Životnoj Sredini, 2021-2022

  • 17/03/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Neke Činjenice o Životnoj Sredini za 2021-2022.godinu.

Publikacija Neke Činjenice o Životnoj Sredini ima za cilj da doprinese stvaranju održivih informacija o stanju životne sredine na Kosovu.

Ova publikacija pruža informacije o ekonomsko-socijalnim pokazateljima, energetskim pokazateljima, pokazateljima otpada, poljoprivredi i šumarstvu, željezničkom saobraćaju, vremenskim pokazateljima i kvaliteta zraka.

Pokazatelji  vremenskih elemenata: u 2021. godini najveći broj kišnih dana bio je u januaru (17 dana), kao iu 2022. godini u novembru i decembru sa po 17 dana.

U 2022. godini prosečna maksimalna temperatura bila je u julu (30.5°C), dok je prosečna minimalna temperatura bila u februaru (-4.4°C).

Prema ovoj publikaciji ekonomskih i socijalnih pokazatelja: ukupan broj rezidentnog stanovništva na Kosovu za 2021. godinu bio je 1.773.971 stanovnika.

O energetskim pokazateljima: ukupna količina energije raspoložive za korišćenje u 2021. godini iznosila je 2.813,51 ktoe. Raspoloživa količina uglja za 2021.godinu iznosila je 1.564,15 ktoe.

U 2021. godini, količina proizvedene električne energije u vetroelektranama iznosila je 6.92 ktoe ili 11.28% manje nego prethodne godine (2020). Bruto količina proizvedene električne energije u hidroelektranama za 2021.godinu (K4) iznosila je 70.50 GWh.

O pokazateljima poljoprivrede: ukupna korišćena površina poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini iznosila je 420.326 hektara, najveći deo pripada livadama i pašnjacima (uključujući i zajedničko zemljište) 217.106,91 ha (51.9%). Obradivo zemljište - oranice, u 2021. godini iznosile su 188.374.71 ha (44.8%).

O pokazateljima šumarstva: Listopadne šume predstavljaju 90% kosovskih šuma i u njima dominiraju hrastovi i bukva. Sa druge strane, četinarske šume pokrivaju oko 7% šuma, a dominiraju bor, jela i smreka.

O pokazateljima željezničkog saobraćaja: u 2021. godini broj putnika iznosio je 60 hiljada. Količina prevezene robe iznosila je 553 hiljade tona.

O pokazateljima vazduha: prema podacima HMIK-a, tokom 2021. i 2022. godine došlo je do značajnih viška prašine u obliku PM10 i PM2.5, na pojedinim lokalitetima u zemlji. U gotovo većini mernih stanica, osim Brezovice, došlo je do značajnih prekoračenja graničnih vrednosti (GV). Ova prekoračenja su bila u mesecima: januar, februar, oktobar, novembar i decembar.

Nema pdf na srpski jezik