Mesečni Bilten Vitalne Statistike, April 2021

  • 15/06/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila preliminarne[1] mesečne podatke  rođenja, umrlih, o zaključenim i razvedenim  brakovima za april 2021.godine. Ovi  podaci se objavljuju na osnovu administrativnih podataka.

Prema zakonskim odredbama o vođenju osnovnih matičnih knjiga Rođenja, Umrlih,Venčanih i Razvedenih,  slučajevi su obavezno upisuju u gore navedene matične knjige, na licu mesta, bez obzira da li osobe sa kojima je događaj povezan imaju prebivalište na tom mestu ili na nekom drugom mestu

U aprilu 2021.godine registrovano je ukupno 2870 rođenja (unutar i izvan Kosova), što u poređenju sa martom 2021.godine predstavlja pad broja rođenja za. (11.7%). Od ovih registrovanih rođenja u aprilu, 1479 su muškog pola i 1391 ženskog pola.

Dok je registrovano ukupno 1797 slučajeva umrlih (unutar i izvan Kosova), što u poređenju sa martom 2021.godine u aprilu 2021.godine zabeleženo je pad za (1.4%). Od registrovanih slučajeva umrlih, 1016 slučajeva su muškarci, a 781 žene.

U aprilu 2021.godine je registrovano ukupno 1430 slučajeva umrlih (unutar i izvan Kosova), što u poređenju sa martom 2021.godine zabeleženo je pad broja zaključenih brakova za (17.4%).

Dok,  broj razvedenih brakova u aprilu 2021.godine u poređenju  sa brojem u martu 2021. godine, je zabeležio pad za (7%). Ukupno je registrovano 115 slučajeva razvedenih brakova.

ASK  će nastaviti sa prikupljanjem podataka putem posebnih statističkih upitnika Rođenja DEM-1, Umrlih DEM-2, Zaključenih Brakova DEM-3 i Razvedenih Brakova RB-1,  tokom ove kalendarske godine, kao i do sada. Prikupljanje podataka nastavlja se na mesečnom nivou   i služiće za stvaranje baze podataka, kao i za  upoređivanje sa administrativnim podacima.

Izvor podataka ovog Biltena je Agencija za Civilni Registar Kosova (ACR).

[1] Korisnicima podataka savetuje se da te podatke uzimaju kao preliminarne, a ne kao konačne podatke.