Kvartalni Bilten K4-2016

  • 31/01/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila  Kvartalni Bilten K4-2017.

Kvartalni Bilten K4- 2017 je jedna od naj posebnih i sveobuhvatna publikacija Agencije za Statistiku Kosova.

U ovoj publikaciji su sažeti veoma važni statistički podaci u različitim vremenskim serijama, koji se odnose na Kosovu.

Statistički podaci, prikazani u Kvartalnom Biltenu K4-2017 su pripremljeni  na osnovu iskustva, saradnje sa korisnicima  i spremnosti odeljenja ASK-a da pravovremeno  i kvalitetno odgovori zahtevima korisnika.

Za više informacija o Kvartalnom Biltenu K4-2017, posetite: http://ask.rks-gov.net/