Kratkoročne Statistike Trgovine na Malo, K4 2016

  • 23/03/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Kratkoročne Statistike Trgovine na Malo" za četvrti kvartal (K4) 2016. godine.                                              

Na osnovu objavljenih podataka, u četvrtom  kvartalu (K4) 2016.godine  imamo rast  u odnosu na treći kvartal (K3) 2016 kod: Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (28.8%); Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (17.2%); Trgovine na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama (16.1%); Trgovine na malo ostalih proizvoda u specijalizovanim prodavnicama (16.1%); Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (8.4%); Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama (8.3%) i Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama (0.7%).

Dok pad je zabeležen kod: Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (2.5%).                                          

U  odnosu na K4 2015.godine u K4 2016.godine rast imamo kod: Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama (53.8%); Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (15.2%); Trgovine na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama (14.2%); Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (6.9%); Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama (6.6%) i Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (4.3%).                                          

Dok pad je zabaležen kod: Trgovine na malo ostalih proizvoda u specijalizovanim prodavnicama (1.9%) i Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (21.5%).   

Za više informacija o Kratkoročnim Statistikama Trgovine na Malo za  K4 2016.godine  posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/kratkorocne-statistike.