Kratkoročne Statistike Trgovine na Malo, K3 2016

  • 28/12/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Kratkoročne Statistike Trgovine na Malo" za treći kvartal (K3) 2016. godine.                                              

Na osnovu objavljenih podataka, u trećem kvartalu (K3) 2016.godine  imamo rast  u poređenju sa drugim kvartalom (K2) 2016 kod: Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (1.5%) i Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (0.4%).                                          

Dok pad je zabeležen kod: Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama (4.0%); Trgovine na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama (2.2%); Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (2.1%); Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (2.0%); Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama (1.7%) kao i kod Trgovine na malo ostalih proizvoda u specijalizovanim prodavnicama (0.7%).  

Dok u  odnosu na K3 2015.godine u K3 2016.godine rast imamo kod: Trgovine na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama (49.2%); Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama (15.4 %); Trgovine na malo ostalih proizvoda u specijalizovanim prodavnicama (8.8%).  

Dok pad je zabaležen kod: Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (21.5%); Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (12.2%); Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama (10.9%); Trgovine na malo ostalih proizvoda u specijalizovanim prodavnicama (5.0%).  

Za više informacija o Kratkoročnim Statistikama Trgovine na Malo za  K3 2016.godine  posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/kratkorocne-statistike.