Kratkoročne Statistike Industrije, Maj 2022

  • 10/08/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Kratkoročne Statistike Industrije, prikazivanjem indeksa industrijskog obima za mesec Maj 2022.godine (2020 = 100)

Ova anketa, sa podacima koje pruža, ima za cilj da predstavi učinak u industriji: B-Rudarstvo, C- Prerađivačka industrija, D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija i E - Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima na kvartalnoj osnovi, kroz kojih može da se razume razvoj ciklusa industrije.

Indeks prometa u sektorima industrije u maju 2022. godine u odnosu na isti mesec prethodne godine (maj 2021. godine) iznosio je: Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom (0,43%); Rudartstvo (vađenje ruda i kamena) 0,15%; Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (0,12%); i Prerađivačka industrija (0,02%).

Nema pdf na srpski jezik