Kratkoročne Statistike Industrije, K4 2020

  • 15/03/2021

Ekstraktivna industrija prednjači rastom u K4 2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Kratkoročna Statistika Industrije“, predstavljanjem indeksa industrijskog obima za K4 2020.godine (2017=100).

Ova anketa pokazuje napredak  u industriji: B-Vađenja rude i kamena, C- Prerađivačka industrija, D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija i E - Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima na kvartalnoj osnovi, kroz kojih može da se razume razvoj ciklusa industrije.

U poređenju sa trećim (K3) 2020.godine, u četvrtom kvartalu (K4) 2020.godine je došlo do povećanja u sektoru: B-Vađenja rude i kamena sa 98.71 %; Snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (D) sa 31.54% i u sektoru  Snabdevanja vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (E) sa 21.76%.

Dok pad je zabeležen u sektoru  Prerađivačke industrija (C) za (-13.16%).

U poređenju sa  istim kvartalom prethodne godine (K4 2019), u K4 2020.godine je došlo do povećanja u sektoru: Vađenja rude i kamena (B) sa  7.50%; Snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (D) sa 3.69% i u sektoru Prerađivačke industrija (C) sa 2.77%.

Dok pad je zabeležen u sektoru  Snabdevanja vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (E) sa   (-13.71%).

Nema pdf na srpski jezik