Kratkoročne Statistike Industrije, K3 2020

  • 15/12/2020

Prerađivačka industrija raste u K3 2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Kratkoročna Statistika Industrije“, predstavljanjem indeksa industrijskog obima za treći kvartal (K3) 2020.godine (2017 = 100).

Ova anketa pokazuje napredak  u industriji: B-Vađenja rude i kamena, C- Prerađivačka industrija, D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija i E - Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima na kvartalnoj osnovi, kroz kojih može da se razume razvoj ciklusa industrije.

U poređenju sa K2 2020.godine, u K3 2020.godine je došlo do povećanja u sektoru: Prerađivačka industrija (C) za 57.38% i Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (E) za 15.66%.

Dok pad je zabeležen u sektoru  Vađenja rude i kamena (B) za (-41.46%) i u sektoru  Snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (D) za (-9.90%).                                           

U poređenju sa  istim kvartalom prethodne godine (K3 2019), u K3 2020.godine je došlo do povećanja u sektoru Prerađivačke industrije (C) za 13.21%.

Dok pad je zabeležen u sektoru Vađenja rude i kamena (B) za (-45.48%); Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (E) za (-38.75%) i u sektoru Snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (D) za (-7.12%).