Kratkoročna Statistika Trgovine na Malo, K1 2018

  • 20/06/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Kratkoročna Statistika Trgovine na Malo  za prvi kvartal (K1) 2018.godine.                                               

Na osnovu objavljenih podataka, u K1 2018.godine  u  odnosu na  K4 2017.godine je primećen rast kod: Trgovine na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama (23.3%); Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama (19.8%); Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (7.7%); Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (6.8%); Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (5.0%) i Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (0.6%).

Dok pad je zabeležen kod: Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama  (-10.7%) i Trgovine na malo ostalih proizvoda u specijalizovanim prodavnicama (-8.1%).

U odnosu na K1 2017. godine u K1 2018. godine do povećanja došlo je kod:  Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama (44.2%); Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (20.3%); Trgovine na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama (14.4%); Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (13.6%); Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (9.4%); Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (9.2%) kao i kod Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama (9.2%). Dok, pad je zabeležen kod Trgovine na malo ostalih proizvoda u specijalizovanim prodavnicama (-14.8 %).

Za više informacija o Kratkoročnim Statistikama Trgovine na Malo za K1 2018.godine, posetite:

http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/kratkorocne-statistike

Nema pdf na srpski jezik