Kratkoročna Statistika Industrije, K2 2020

  • 11/09/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Kratkoročna Statistika Industrije“, predstavljanjem indeksa industrijskog obima za drugi kvartal (K2) 2020.godine (2017 = 100)

Ova anketa pokazuje napredak  u industriji: B-Vađenja rude i kamena, C- Prerađivačka industrija, D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija i E - Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima na kvartalnoj osnovi, kroz kojih može da se razume razvoj ciklusa industrije.

U poređenju sa K1 2020.godine, u K2 2020.godine je došlo do povećanja u sektoru: B-Vađenja rude i kamena sa 36.42 % i Prerađivačka industrija (C) sa 13.48%.

Dok pad je zabeležen u sektoru  Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (E) sa (-30.84%) i u sektoru  Snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (D) sa (-14.89%).

U poređenju sa  istim kvartalom prethodne godine (K2 2019), u K2 2020.godine je došlo do povećanja u sektoru: Snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (D) sa 7.43% i u sektoru Vađenja rude i kamena (B) sa  4.27%.

Dok pad je zabeležen u sektoru  Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima (E) sa (-36.38%) i u sektoru Prerađivačka industrija (C) sa (-16.89%).