Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK), 2018

  • 31/05/2019

Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), 2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)” za 2018.godinu.

Godišnji Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC), usaglašen prema međunarodnom konceptu, primenjen je od januara 2015. godine i sadrži vremenske serije na godišnjem nivou za period 2002 - 2018, preračunat sa baznom godinom 2015/100.

Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC) na nivou zemlje u 2018. godini  bio je veći u proseku za 1.1% u odnosu na 2017. godinu.

To je oglavnom objašnjeno rastom potrošačkih cena kod: Upotrebe opreme za lični prevoz (6.7%) sa uticajem od 0.5%; Hleb i žitarice (2.7%) sa uticajem od 0.3%; Meso (2.3%), Povrće (6.6%), gde je svaka podgrupa uticala sa 0.2%; Duvan (3.1%); Usluge prevoza (4.3%)-(rast cena avionskih karata), Usluge ugostiteljstva (2.1%) gde je svaka podgrupa uticala sa 0.1% na HIPC.

Dok, pad cena može se primetiti kod: Struja, gas i ostalo gorivo (-5.4%) sa uticajem od (-0.2%), šećer, džem, med, čokolada i slatkiši  (-7.3%);Kupovine autovozila -1.4%);Audio-vizuelna i fotografska oprema za obradu informacija (-4.7%) gde je svaka podgrupa uticala sa (-0.1 %) na HIPC.

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za  2018.godinu i prethodne godine (od 2012) posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene

Za više informacija o Harmonizovanom Indeksu Potrošačkih Cena za  2017.godinu i prethodne godine (od 2012) posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/cene