Indeks Uvoznih Cena, K1 2018

  • 05/06/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “ Indeks Uvoznih Cena (IUC)” za prvi kvartal (K1) 2018.godine.

Ukupan Indeks uvoznih cena  na Kosovu je nepromenjen (0.0%) u K1-2018, u poređenju sa  K4- 2017.

Uprkos tome da  indeks uvoznih cena  nije promenio u K1 2018. godine, u poređenju sa K4 2017, u nekim sektorima zabeležen je pad cena.

Veći rast cena beležen je u sektorima: obuća (-13.0%); biljni proizvodi (-5.0%); koža i i kožni proizvodi (-4.2%); životinje, proizvodi životinjskog porekla (-3.7%); jestivo ulje (-1.1%); mašine i uređaji,meh.i električni uređaji (-0.9%);prehrambeni proizvodi, pića i duvan (-0.8%); optički i lekarski instr.fotog. muzič. in. itd. (-0.8%); proizvodi hemijskie industrije (-0.6%); arski instr.fotog. muzič. in. itd. (-1.5 %), jestiva ulja (-1.3 %), proizvodi hemijskie industrije (-0.6 %); drvo i proizvodi od drveta (-0.5%).

Pad cena uglavnom je neutralizovan rastom cena u sektorima; bazični metali i proizvodi od bazičnih metala (3.3 %); , plastika, guma i proizvodi od njih (2.6%); tekstil i tekstilni proizvodi (2.0%); mineralni proizvodi (1.5%); proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo (1.2 %); razni gotovi proizvodi  (0.1%) i papir i proizvodi od papira (0.1%).

Dok, uvozne cene na Kosovu su zabeležile rast u proseku za 1.4%, u K1-2018, u poređenju sa isti periodom prethodne godine (K1-2017).

Veći rast prema sektorima beležen je kod:   bazični metali i proizvodi od bazičnih metala (12.3%);  tekstil i tekstilni proizvodi (6.1%);   biljni proizvodi (4.8%); plastika, guma i proizvodi od njih (3.6%); proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo (3.2%); mineralni proizvodi (1.6%);  jestivo ulje (1.4%); transportna sredstva (0.5 %) kao i kod drva i proizvodi od drveta (0.2%).

Rast cena uglavnom je neutralizovan padom cena u sektorima: obuća (-13.5%); koža i kožni proizvodi (-10.5.%); papir i proizvodi od papira (-6.1%); životinje, proizvodi životinjskog porekla (-2.7%); razni gotovi proizvodi ( 2.7%); pogonske mašine i uređaji,meh.i električni uređaji (-2.5%); prehrambeni proizvodi, pića i duvan (-1.8%); optički i lekarski instr.fotog. muzič. in. itd. (-1.4 %) i proizvodi hemijskie industrije (-0.7%).

Za više informacija o Indeksu Uvoznih Cena (IUC) za K1 2018 posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene